میگوی ببری

فروش میگوی ببری

بدن این میگو باندهایی رنگی دارد که این باندها  به صورت اریب یا متقاطعند.در ایران،مطالعات فراوانی بر روی این گونه برای پرورش صورت گرفته است که هم اکنون نیز ادامه دارد اما هنوز اطلاعات دقیقی درباره ی شرایط زیستی آن در دسترس نیست. درجه حرارت 24تا34درجه سانتیگراد و شوری15تا28جزء در هزار،برای پرورش این گونه مناسب […]

بیشتر بخوانید